სახიფათო ტვირთი

სახიფათო ტვირთი

არაგაბარიტული და სახიფათო ტვირთის გადაზიდვა

ქართული და ასევე საერთაშორისო კანონმდებლობის მიხედვით, თუ ტვირთვის პარამეტრები გარკვეულ მონაცემებს აღებატება, მაშინ ის მიჩნეულია არაგაბარიტულ ტვირთად. ასევე არსებობს სახიფათო ტვირთის 9 კატეგორია და რამოდენიმე ქვეკატეგორია.

TOP